Uvjeti korištenja — eKuponi.com

UVJETI KORIŠTENJA

UVJETI KORIŠTENJA EKUPONI.COM INTERNETSKE STRANICE

Društvo kolegio d.o.o. omogućuje Vam korištenje usluga i sadržaja eKuponi.com porala regulirano ovim uvjetima. Smatra se da su korisnici eKuponi.com portala i svih pridruženih stranica i servisa koji pripadaju domeni ekuponi.com u svakom trenutku upoznati s ovim uvjetima korištenja te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju.

Također Vas upućujemo na našu Politiku privatnosti, koja sadržava naše obveze i postupanje prema Vašim osobnim podacima.

PRIHVAĆANJE UVJETA KORIŠTENJA

Društvo kolegio d.o.o., iz Zagreba, Voćarska cesta 20, vlasnik je ove internetske stranice, kojom ujedno i upravlja, a korisnici joj pristupaju pod ovim Uvjetima korištenja.

MOLIMO VAS DA PRIJE KORIŠTENJA OVOG PORTALA PAŽLJIVO PROČITATE SLJEDEĆE UVJETE KORIŠTENJA. PRISTUPOM NA OVU STRANICU ILI KORIŠTENJEM BILO KOJEG DIJELA OVOG PORTALA, NJEGOVA SADRŽAJA ILI USLUGE, SUGLASNI STE S OVIM UVJETIMA KORIŠTENJA I OBVEZANI NJIMA. UKOLIKO NISTE SUGLASNI SA SVIM UVJETIMA KORIŠTENJA, NE MOŽETE SE KORISTITI SADRŽAJEM NI USLUGAMA NA OVOJ STRANICI.

PROMJENE UVJETA KORIŠTENJA

Društvo kolegio d.o.o. zadržava sva prava na to da, sukladno svojoj diskrecijskoj ocjeni, mijenja, zamjenjuje ili ukida izgled, sadržaj i uvjete korištenja eKuponi.com portala, kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni dio eKuponi.com portala, i to bez obveze prethodne najave.

Ukoliko je promjena takva da se može smatrati suštinskom, kolegio d.o.o. će korisnike o tome obavijestiti objavom na ovim stranicama. Društvo kolegio d.o.o. ima diskrecijsko pravo ocijeniti što se smatra suštinskom promjenom, pri čemu će postupati u dobroj vjeri i s pažnjom dobrog gospodarstvenika. Vaša je odgovornost upoznati se s takvim promjenama. Nastavak korištenja sadržaja i usluga na ovim stranicama nakon objave suštinskih promjena predstavlja Vaš pristanak i suglasnost s istima.

SADRŽAJ I USLUGE

Pod uvjetom da korisnik u potpunosti prihvaća ove uvjete, kolegio d.o.o. omogućuje mu korištenje određenih sadržaja i usluga, detaljnije opisanih na samoj stranici.

Prihvaćanjem ovih uvjeta korisnik se slaže da će sadržaj i usluge eKuponi.com portala uključivati reklame, obavijesti, poruke administratora i slične poruke nužne za redovito obavještavanje posjetitelja/korisnika portala i normalno funkcioniranje svih usluga i sadržaja eKuponi.com portala.

Društvo kolegio d.o.o. zadržava pravo na promjenu, privremenu obustavu, odgodu i prestanak prikazivanja ili pružanja bilo kojeg sadržaja, usluge i/ili internetksih stranica, u bilo koje vrijeme, iz bilo kojeg razloga, bez prethodne obavijesti. Društvo kolegio d.o.o. također ima pravo ograničiti pristup određenim uslugama, sadržajima i dijelovima istih, bez prethodne najave.

REGISTRACIJA KORISNIKA

U postupku registracije korisnik se obvezuje navesti točne, potpune i važeće informacije potrebne za registraciju. Suprotno postupanje smatrat će se kršenjem ovih uvjeta korištenja i može rezultirati trenutnim zatvaranjem korisnikova korisničkog računa.

Društvo kolegio d.o.o. zadržava pravo na odbijanje registracije, kao i na ukidanje ili uskraćivanje mogućnosti korištenja korisničkog računa i/ili jedne ili više usluga za koje je korisnik registriran, i to bez prethodne najave i/ili objašnjenja.

Korisnik je dužan čuvati podatke o svome korisničkom računu te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem njegova korisničkog računa, kao i za sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom.

Završetkom registracije korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane njegovim korištenjem usluga Kolegio.hr portala.

PONAŠANJE KORISNIKA

Kao uvjet korištenja, ovime se obvezujete da se nećete koristiti sadržajem i/ili uslugama eKuponi.com portala na način koji je nezakonit i/ili suprotan s uvjetima korištenja ili u svrhe za koje nije namijenjen od strane eKuponi.com portala.

Korisnik je posebno suglasan da se neće koristiti sadržajem i uslugama eKuponi.com portala kako bi:

  • poduzimao radnje kojima bi nametao pretjerano i nerazmjerno opterećenje infrastrukture eKuponi.com portala, i/ili kojima bi se miješao ili pokušavao miješati u redovit i pravilan rad eKuponi.com portala, i/ili kojima bi zaobilazio bilo kakve mjere zaštite ili ograničenja pristupa na eKuponi.com portal;
  • prodavao ili prenosio svoj profil ili kodove na drugu osobu.

Imamo pravo onemogućiti svaki identifikacijski kod korisnika ili profil korisnika u bilo kojem trenutku ako je naše mišljenje da se korisnik ne ponaša u skladu s bilo kojim od uvjeta.

AUTORSKA PRAVA

Sadržaj i usluge na eKuponi.com portalu zaštićeni su autorskim pravima. Ne smiju se reproducirati, distribuirati ni na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez prethodnog izričitog pisanog pristanka društva kolegio d.o.o., kao ni na bilo koji način koji može uzrokovati štetu društvu kolegio d.o.o. ili bilo kojoj trećoj strani.

Sadržaj i usluge objavljeni na eKuponi.com portalu mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika, i to uz poštivanje sljedećih uvjeta:

  • sadržajima i uslugama korisnik se koristi na vlastitu odgovornost;
  • korisnik se smije koristiti sadržajima i uslugama jedino uz poštivanje autorskih i srodnih prava eKuponi.com portala i trećih osoba;
  • na svim korištenim sadržajima i materijalima, ako priroda stvari to dopušta, moraju biti vidljive napomene o autorskom pravu, zaštitni znak, žig, logo i slično;
  • na korištenim sadržajima i materijalima eKuponi.com portala, ukoliko priroda stvari to dopušta, mora stajati: “Copyright © 2020 eKuponi.com – Sva prava pridržana.”

Svako pregledavanje sadržaja i usluga, ili bilo kakvo drugo korištenje sadržaja i usluga na Kolegio.hr portalu podrazumijeva da korisnik prihvaća ove uvjete.

NAKNADA

Korisnik će sam nadoknaditi štetu i neće za nju držati odgovornima niti će potraživati naknadu od društva kolegio d.o.o., njegovih osnivača, klijenata, isporučitelja opreme i zaposlenika, ako je šteta proizašla iz korisnikova pristupa eKuponi.com portalu, njegova korištenja sadržaja i usluga na istom, povrede uvjeta korištenja — od strane korisnika ili treće osobe koja se koristi njegovim korisničkim računom ili povrede prava intelektualnog vlasništva, autorskih i srodnih prava.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Korisnik potvrđuje svoju suglasnost da kolegio d.o.o. nema nadzor niti dužnost poduzeti bilo kakvu radnju, niti se može smatrati odgovornim nad sljedećim čimbenicima, niti ima dužnost poduzeti bilo kakvu radnju i smatrati se odgovornima za sljedeće čimbenike:

  • za učinak koji sadržaj i usluge na eKuponi.com portalu imaju ili bi mogli imati na korisnike;
  • za način na koji korisnici interpretiraju sadržaj i usluge na eKuponi.com portalu;
  • za radnje koje će korisnik poduzeti ili bi mogao poduzeti pod utjecajem sadržaja i usluga dostupnih na eKuponi.com portalu.

DRUŠTVO KOLEGIO D.O.O. NIJE ODGOVORNO KORISNIKU NI TREĆIM OSOBAMA ZA ŠTETU, BILO IMOVINSKU ILI NEIMOVINSKU, POSREDNU ILI KOLATERALNU, KOJA JE POVEZANA S KORIŠTENJEM SADRŽAJA I USLUGA NA KOLEGIO.HR PORTALU ILI PROIZLAZI IZ NJEGA. PRIHVAĆANJE ODRICANJA OD ODGOVORNOSTI DRUŠTVA KOLEGIO D.O.O. NUŽAN JE PREDUVJET KORIŠTENJA SADRŽAJA I USLUGA KOLEGIO.HR PORTALA.

DRUŠTVO KOLEGIO D.O.O. NE GARANTIRA KORISNICIMA SLJEDEĆE: DA JE SADRŽAJ NA KOLEGIO.HR PORTALU PREZENTIRAN BEZ POGREŠAKA; DA ĆE INTERNETSKE STRANICE I USLUGE KOLEGIO.HR PORTALA FUNKCIONIRATI BEZ POGREŠAKA I PREKIDA; DA ĆE ISTI BITI ODGOVORNO ZA VAŠE POTREBE ILI NAMJERAVANE UPORABE; DA IMPLEMENTACIJA TAKVOG SADRŽAJA NEĆE NARUŠAVATI PATENTE, AUTORSKA PRAVA, ŽIG ILI OSTALA PRAVA TREĆIH.

Dobivanjem promotivnog koda ili pristupanjem ponudi ili popustu putem naše stranice, potvrđujete da takva ponuda ili popust podliježe uvjetima i odredbama treće strane, a Vaša je odgovornost pregledati te uvjete i odredbe prije ulaska u bilo koju transakciju s tom trećom stranom.

Obrađujemo informacije o Vama u skladu s našom politikom privatnosti. Koristeći našu web stranicu, pristajete na takvu obradu i jamčite da su svi podaci koje ste dali točni.

Isporučitelj treće strane, Google, koristi kolačiće da bi obavljao uslugu Google Analytics servisa.

NIŠTAVOST I MJERODAVNO PRAVO

Ukoliko se za neku odredbu iz ovih uvjeta nađe da je ništava ili pobojna, to neće utjecati na primjenu ostalih odredbi iz ovih uvjeta.

Korisnik nije ovlašten dati na korištenje, prenositi ili podlicencirati ove uvjete bez prethodne izričite pisane suglasnosti društva kolegio d.o.o.

Društvo kolegio d.o.o. ovlašteno je dati na korištenje, prenijeti ili licencirati ove uvjete bez ičije daljnje privole.

Na ove uvjete se primjenjuju pozitivni pravni propisi Republike Hrvatske, sukladno kojima su i sastavljeni.

U slučaju spora primjenjuje se mjerodavno pravo Republike Hrvatske.

Ako je neka od odredbi ovih Uvjeta korištenja nevažeća ili postane nevažeća, to ne utječe na valjanost preostalih odredbi.
U slučaju spora nadležni sud će biti stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Zahvaljujemo Vam na korištenju eKuponi.com portala.